🔴 #تجربه_نزدیک_به_مرگ 

گفت پایت را بگذاری این‌طرف 

خط، برزخ شما شروع می‌شود!

بهشت را از دور می دیدم. به عشق بهشت، رفتم آن طرف خط و دویدم… اما نتوانستم جلو بروم! دیدم کنار یک پیرمرد بسیار ضعیف قرار گرفته ام. 

به من گفتند: شما تنها 

نمی توانی بروی. این 

پیرمرد همراه شماست!

گفتم: این که نمی تواند راه برود‌. الان می میرد. لبخندی به من زد و گفت: این پیرمرد اعمال صالح توست. از تو جدا نخواهد شد… زدم توی سرم. پس کی بود می گفت دلت پاک باشه… نماز چیه… ثواب چیه….

📚 کتاب بازگشت 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[شنبه 1401-12-20] [ 05:22:00 ب.ظ ]