✍حکایت

🔹عربی بدوی به مسجد آمد، نمازش را چنان با سرعت و عجله خواند که نه ارکان نماز را به درستی انجام داد و نه قرائت درستی داشت. وقتی که خواست از مسجد بیرون برود یکی از بزرگان سرش داد کشید و نعلین خود را به سویش نشانه رفت که برخیز و نماز بخوان که این نمازی که خواندی به حساب نمی آید. عرب از ترس نعلین، برخاست و نماز را با تأنی و با رعایت تعدیل و ترتیل به جای آورد و در خضوع و خشوع هم افراط کرد. بعد از تمام شدن نماز، آن مرد به عرب گفت: ای بدوی، این نماز که خواندی بهتر نبود؟

🔹عرب گفت: نه به خدا. زیرا نماز اول را از ترس خدا خواندم و نماز دوم را از ترس نعلین شما.

📚 لطائف الطوایف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[پنجشنبه 1403-02-13] [ 07:06:00 ب.ظ ]