💠 #خاطرات_استادقرائتی

يڪروز در منزل ديدم خانم دستگيره هاى زيادى دوخته ڪه با آن ظرف هاى داغ غذا را بر مى دارند

ڪه دستشان نسوزد، آنها را برداشته و به جلسه درس براى جايزه آوردم . وقتى خواستم جايزه بدهم به طرف گفتم :

يڪى از اين سه مورد جايزه را انتخاب ڪن :

1⃣ يڪ دوره تفسير الميزان ڪه 20 جلد است.

2⃣ مقدارى پول .

3⃣ چيزى ڪه به آتش و گرماى دنيا نسوزى .

گفت : مورد سوّم . من هم دستگيره ها را بيرون آورده به او دادم . همه خنديدند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[پنجشنبه 1401-12-04] [ 12:02:00 ب.ظ ]