یه‌روز‌لباس‌ِتنگ …

یه‌روز‌لباس‌ِگشـاد …

یه‌روز‌لباسِ‌ڪوتـاه …

یه‌روز‌لباسَ‌بلند …

یه‌روز‌لباسِ‌تیره …

یه‌روز‌لباس‌ِشاد …

یه‌روز‌لباس‌ِپاره …

هی‌رفتیم‌دنبال‌ِمدڪه‌یه‌وقت

بھمون‌نگن‌عقب‌موندھ❗️

رفتیم‌دنبال‌سِت‌ڪردن‌ڪه

بشیم‌شیڪ‌تریــن‌آدمِ‌دنیا :|

یه‌وقت‌به‌خودت‌میای‌میبینی

باشیطون‌ست‌شدے !!!

« ســـوره‌اعـــراف‌آیــھ²⁶ »

 وَلِبٰـــــاسُ‌اَلتَّقْــــوىٰ‌ذٰلِكَ‌خَیْــــرٌ

 بھترین‌لباس؛لباسِ‌تقواست((:

#حوـاسمـون‌باشـ‌ه . . .🚶🏻‍♀

.

⊰•🚫•⊱¦⇢#ٺـلنگـر

ـ ـ ـ ــــــــ⊰𑁍⊱ــــــــ ـ ـ ـ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[شنبه 1401-11-29] [ 11:02:00 ق.ظ ]