✍میرزا اسماعیل دولابی: 

 خداوند بر ریزه کاری های خلقتش مسلط است. خدا مثل ما نیست که بگوید شلوغ شده رها کن، به درد نمی خورد. خداوند حتی بندگان معصیت کارش را هم در نظر دارد. 

می گوید او از چشم همه افتاده است پس ما باید او را بخواهیم. 

خدا می گوید: ای بنده ی من اگر همه ی اهل زمین انیس و مونس داشته باشند و تو هیچ کسی را نداشته باشی ما تو را سرپرستی می کنیم. منتهی بنده، خودش سرپرستی نمی خواهد. لج می کند، خداوند هم سربه سر او نمی گذارد تا بیشتر عصبانی نشود. از دور مواظب اوست. طوری که او نفهمد..

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[دوشنبه 1401-12-15] [ 09:18:00 ق.ظ ]