💥ناصرالدین شاه در برزخ

✍در رابطه با وضعيت ناصرالدين شاه قاجار در عالم برزخ، يكی از شاگردان شيخ از ايشان نقل كرد: « روح او را روز جمعه‌ای آزاد كرده بودند و شب شنبه او را با هل به جايگاه خود می‌بردند، او با گريه به مأموران التماس میكرد و میگفت:« نبريد ». هنگامی كه مرا ديد به من گفت: اگر می‌دانستم جايم اين جاست در دنيا خيال خوشی هم نمی‌كردم! »

🔸️کتاب کیمیای محبت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت[چهارشنبه 1401-12-17] [ 07:50:00 ب.ظ ]